การทดลองปฎิกิริยาสีน้ำตาล ด้วยลูกแอปเปิ้ล

ท่เกดี

        ที่มาและความสำคัญ
                   แอปเปิ้ลมาปลอกเปลือกใหม่ๆนั้นจะมีเนื้อเป็นสีขาวเหลือง เมื่อตั้งไว้สักระยะหนึ่งผิวบริเวณที่เป็นเนื้อทั้งหมดของแอปเปิ้ลก็จะสัมผัสกับอากาศ และต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลง เนื้อแอปเปิ้ลนั้นเปลี่ยนเป็น สีน้ำตาล  ทำให้แอปเปิ้ลนั้นดูไม่น่ารัปประทาน คล้ายๆกับลูกแอปเปิ้ลที่ซ้ำ ปรากฏการณ์สีน้ำตาลที่เกิดขึ้นกับเนื้อของแอปเปิ้ลที่สัมผัสกับอากาศนี้เกิดจากการทำลายเนื้อเยื่อของแอปเปิ้ล ทำให้เอ็นไซด์และสับสเตรกในแอปเปิ้ลรวมตัวกันทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศ

D9741901-833495_full

 

เราจะมีเทคนิคและวิธีการที่จะมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างไร โดยทางคณะผู้จัดทำจึงได้ไปค้นคว้าข้อมูลความรู้หลากหลายช่องทางไม่ว่าอินเตอร์เน็ตและสอบถามผู้ที่เชียวชาญในเรื่องนี้ จึงได้ข้อมูลมาว่า ให้เราทำการทดลองด้วยวิธีการต่างๆดังนี้ 1.นำแอปเปิ้ลไปแช่ในน้ำเกลือสมุทร 2.นำแอปเปิ้ลไปแช่ในน้ำเชื่อม และสุดท้ายนำแอปเปิ้ลไปแช่ในน้ำร้อน วิธีการไหนที่จะช่วยให้แอปเปิ้ลเปลี่ยนสีช้าได้ลง แต่จะต้องใช้สารละลายน้ำเกลือ น้ำเชื่อมและน้ำร้อน จำนวนและปริมาณเท่าไร ระยะเวลาต้องแช่แอปเปิ้ลนานแค่ไหน ใช้แอปเปิ้ลอะไร จึงจะทำให้แอปเปิ้ลเปลี่ยนสีได้ช้าที่สุด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแอปเปิ้ลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล
2.วิธีการทดลองไหนที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปฏิกิริยาแอปเปิ้ลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลได้
3.ปริมาณการใช่สารละลายที่มีผลต่อการทดลอง
4.ระยเวลาที่ใช้ในการทดลอง
วัสดุและอุปกรณ์
1.แอปเปิ้นฟูจิ
2.มีด
3.ถ้วย 3 ใบ
4.น้ำตาลทราย
5.เกลือ
6.ช้อน
7.น้ำเปล่า
8.น้ำร้อน                                                                                                                                                                                           9.เขียง
การทดลอง
ศึกษาชนิดของสารละลายและความเข้มข้นของสารละลายที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา พร้อมศึกษาระยะเวลาในการแช่แอปเปิ้ลที่ทำให้แอปเปิ้ลเปลี่ยนเป็นสีนำ้ตาลได้น้อยที่สุดที่เกิดเป็นปฏิกิริยา Browning effect

สมมติฐาน
ชนิดของลารละลายและความเข้มข้นของสารละลายที่นำมาแช่แอปเปิ้ล และระยะเวลาที่ใช้ในการแช่แอปเปิ้ลในสารละลายต่างกัน มีผลต่อการเปลี่ยนสีของแอปเปิ้ลไม่เท่ากัน
ตัวแปรต้น : ชนิดสารละลายที่นำมาแช่แอปเปิ้ล ความเข้มข้นของสารละลายและเวลาที่ใช้ในการแช่แอปเปิ้ลในสารละลาย
ตัวแปรตาม : การเปลี่ยนสีของแอปเปิ้ลBrowning effect
ตัวแปรควบคุม : ชนิดของแอปเปิ้ลและชนิดของสารละลาย,อุณหภูมิ,ความเข้มข้นของสารละลาย,พื้นที่ผิวสัมผัสของเนื้อแอปเปิ้ล,เวลาที่ใช้ในการแช่ในสารละลายและระยะเวลาที่แอปเปิ้ลโดนอากาส
ทดสอบสมมุติฐาน
วิธีการดำเนินการ

1.เตรียมถ้วย 3 ใบ ถ้วยใบแรกและถ้วยใบ 2 ใส่นำ้เปล่าลงไปเท่ากับ 0.6 ลิตร แล้วเติมสารละลายเกลือและนำ้ตาลตามลำดำดับ อย่างล่ะ 2 ช้อนโต๊ะ คนให้ละลาย ถ้วยที่ 3 ใส่น้ำร้อนลงไป เท่าเดิมเหมือนกันคือ 0.6 ลิตร  ในเวลาเดียวกัน
2.หั่นแอปเปิลโดยมีขนาด 1ส่วน 8 ของแอปเปิ้ล มีนำ้หนักเฉลี่ย 30 กรัม ใส่ลงในถ้วยทั้ง 3 ถ้วยที่ได้เตรียมไว้ แอปเปิ้ลที่เหลืออีกนำมา 1 ชิ้น ไม่ต้องแช่ในสารละลายทั้ง 3 ชนิด เพื่อเป็นตัวแปรควบคุม
3.แช่แอปเปิ้ลไว้ในสารละลายเกลือ,น้ำเชื่อมและน้ำร้อน 5 นาที แล้วนำแอปเปิ้ลทั้งหมดขึ้น
4.วางแอปเปิ้ลทั้งหมดไว้ 10 นาที สังเกตและบันทึกผล

วิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการทดลอง นำแอปเปิ้ลไปแช่ในน้ำเกลือ น้ำเชื่อม และน้ำร้อน ที่นำมาใช้ในการแช่แอปเปิ้ล พบว่า แช่ในน้ำเกลือ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีน้อยที่สุด และระยะเวลาในการแช่แอปเปิ้ลที่ ทำให้แอปเปิ้ลเปลี่ยนสีได้น้อยที่สุด คือ เวลา 5-10 นาที จะมีความแตกต่างกันกับแช่ในน้ำเชื่อมและน้ำร้อน เพราะผิวของแอปเปิ้ลจะไหม ผิวแห้ง และยังเป็นสีน้ำตาลอยู่ ผิวของแอปเปิ้ลที่แช่ในสารละลาย เกลือจะมีความชุมชื่น ผิวจะคงลักษณะที่เป็นสีขาวอยู่ และแอปเปิ้ลที่ไม่ได้แช่นำ้เกลือมีการเปลี่ยนสีมากที่สุด
สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองนำแอปเปิ้ลไปแช่ในสารละลายที่แตกต่างกัน พบว่า สารละลายที่ทำให้แอปเปิ้ลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลได้น้อยที่สุด คือ สารละลายเกลือ สอดคล้องกับสมมุติฐานว่าชนิดเกลือที่นำมาแช่แอปเปิ้ลต่างกัน จะมีผลต่อการเปลี่ยนสีของแอปเปิ้ล ไม่เท่ากัน ซึ่งจากสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ว่าระยะเวลาในการแช่สารละลายที่ต่างกัน จะมีผลต่อการเปลี่ยนสีของแอปเปิ้ล เนื่องจากถ้าใช้ระยะเวลาในการแช่น้อยเกินไป จะทำให้สารลายเกลือไปเคลือบผิวได้ไม่หมดทุกด้าน แต่ในทางกลับกันถ้านำแอปเปิ้ลไปแช่สารละลายเกลือนานเกินไปก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปมากเช่นกัน ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้แอปเปิ้ลเปลี่ยนสีน้อย และรสชาติไม่เปลี่ยนไปมากที่สุดนั้นก็คือระยะเวลา 5 นาที.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s